fbpx
pl

Privacy Policy

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.browarfortuna.pl
1. Postanowienia Ogólne
1.1Administratorem danych jest Browar Fortuna Sp. z o.o. Sp.K., ul. Wrzesińska
24, 62-320 Miłosław, NIP: 7891271358, REGON: 630822183, KRS: 612316.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych
serwerach.
1.2Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się iż:
Dane oznaczają dane osobowe‚ o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
Osoba oznacza osobę‚ której dane dotyczą‚ o ile co innego nie wynika wyraźnie z
kontekstu.
RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Serwis oznacza stronę internetową www.browarfortuna.pl
Spółka oznacza Browar Fortuna Sp. z o.o. Sp.K., ul. Wrzesińska 24, 62-320 Miłosław,
NIP: 7891271358, REGON: 630822183, KRS: 612316.
1.3Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniu w następujący sposób:
1.3.1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
1.3.2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw.
"ciasteczka"),
1.3.3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora
hostingowego.
2. Charakter gromadzonych danych.
Gromadząc dane kierujemy się sformułowanymi w przepisach RODO zasadami legalizmu,
rzetelności, transparentności, minimalizacji, adekwatności i prawidłowości przetwarzanych
danych. Dane przetwarzane są nie dłużej niż potrzeba i z zapewnieniem odpowiedniego
ich bezpieczeństwa, w zgodzie z przyjętą w Spółce Polityką Bezpieczeństwa.
Spółka gromadzi dane na temat Osób z następujących źródeł:
• formularze umieszczone na stronie www.browarfortuna.pl,
• środki komunikacji takie jak wiadomości e-mail, kontakt telefoniczny, pliki cookie,
• zawarte umowy wraz z danymi podanymi podczas ich zawierania,
• logi serwera hostującego Serwis Spółki.
3. Podstawy prawne i uzasadnione cele wykorzystywania danych.
Informacje podane przez Panią/Pana wykorzystujemy:
3.1na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej podczas korzystania z formularza
kontaktowego strony www.browarfortuna.pl, wizyty w siedzibie firmy lub
rozmowy telefonicznej, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz
przekazywania informacji o charakterze marketingowym (art. 6 ust. 1 a RODO);
3.2w celu zawarcia umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą,
przekazanego m.in. drogą telefoniczną, e-mailową, osobiście w siedzibie firmy,
(art. 6 ust. 1 b RODO);
3.3w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Panią/Pana z nami umowy (art.
6 ust. 1 lit. b RODO);
3.4w celu wypełnienia prawnych obowiązków nałożonych na nas obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności przepisami o podatkowymi i o
rachunkowości (art. 6 ust. 1 c RODO);
3.5w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami, jak również dla weryfikacji kontrahenta i
zabezpieczenia sprzedaży, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(art. 6 ust. 1. f RODO).
4. Ujawnianie danych dotyczących Pana/Pani.
Jeżeli wystąpi uzasadniona potrzeba, w związku z prowadzeniem działalności Spółki,
możemy ujawnić Pani/Pana dane następującego rodzaju organizacjom i podmiotom:
4.1podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich
przetwarzaniu: firmom prawniczym, informatycznym, bankom, operatorom
pocztowym, kurierom, przewoźnikom, biurom informacji gospodarczej;
4.2organom państwa (sądom, Policji, itd.), na ich wyraźne żądanie, w sytuacjach
regulowanych stosownymi przepisami.
5. Pliki cookies
Serwis używa plików cookies. Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszej Polityce
cookies.
6. Przesyłanie danych za granicę.
6.1Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar
Gospodarczy,
6.2Poza Europejski Obszar Gospodarczy przekazywane są wyłącznie dane
związane z utrzymaniem Serwisu, zbierane przy użyciu plików cookies.
Odbiorcami danych są firmy Google LLC. oraz Facebook Inc. z siedzibą w
Stanach Zjednoczonych.
6.3Spółka informuje, że Komisja Europejska nie wyraziła opinii co do
odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych reprezentowanego przez
Stany Zjednoczone. Wymienione powyżej podmioty: Google LLC oraz Facebook
Inc. są jednakże członkami Privacy Shield Framework. Więcej na temat Privacy
Shield Framework można dowiedzieć się na stronie:
https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.
7. Profilowanie
Spółka nie prowadzi profilowania w rozumieniu przepisów RODO.
8. Przechowywanie Pani/Pana danych
8.1Pani/Pana dane pozyskane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie,
względnie zawarcia umowy, przechowujemy przez okres negocjowania umowy
oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni
raz kontaktowali się Państwo z nami w sprawie jej zawarcia.
8.2Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy:
8.2.1.do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;
8.2.2.do końca okresu wynikającego z obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych wynikającego z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej – czyli przez 5
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności
podatku od zawarcia wiążącej nas umowy;
w zależności od tego, który z tych terminów upłynie później.
8.3Pani/Pana dane pozyskane w związku korzystaniem z Serwisu internetowego
Spółki przechowywane są przez okres 12 miesięcy.
9. Pani/Pana prawa
9.1Ma Pani/Pan prawo:
9.1.1.wiedzieć, czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i otrzymać
bezpłatną kopię dotyczących Pani/Pana informacji;
9.1.2.do uzyskania ustrukturyzowanej kopii przekazanych nam informacji w
formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
9.1.3.do wnioskowania o poprawienie swoich danych, które są niekompletne,
nieprawidłowe lub nieaktualne;
9.1.4.do usunięcia danych na Pani/Pana temat;
9.1.5.do ograniczenia określonego korzystania przez Spółkę z danych;
9.1.6.do wyrażenia sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych;
9.1.7.do wniesienia do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) skargi dotyczącej przetwarzania przez Spółkę danych.
9.2Kiedy otrzymamy żądanie, możemy poprosić o dodatkowe informacje, w tym w
celu zweryfikowania Pani/Pana tożsamości. W uzasadnionych przypadkach
możemy odmówić realizacji żądań wskazanych w pkt. 9.1.1, 9.1.2 i 9.1.3, jeżeli
będą one nieuzasadnione lub przesadne, lub naliczyć opłatę za przekazanie
tych informacji.
9.3Aby skorzystać z tych praw, proszę skontaktować się z Spółką:
• pocztą elektroniczną na adres: info@browarfortuna.pl,
• pocztą tradycyjną na adres: Browar Fortuna Sp. z o.o. Sp.K., ul. Wrzesińska
24, 62-320 Miłosław.